Skip to main content

Privacy Verklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De Historische Kring Hoogeveen (hierna HKH) respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Dit wordt gedaan om de leden zo goed mogelijk te helpen en om de doelstellingen te bereiken. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. De HKH gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Wie zijn wij?
De HKH is gevestigd te Hoogeveen, bereikbaar via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en aangemeld onder KvK nr. 40047552.

Welke persoonsgegevens verwerkt de HKH in haar administratieve applicaties (AppleWorks, Excel)
- naam en voorletters
- adres, postcode en woonplaats
- IBAN
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortejaar

Waarvoor verwerkt de HKH uw persoonsgegevens?
Als lid van de HKH heeft u rechten en plichten. U betaalt contributie. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt daarvoor uw IBAN gebruikt. Anders ontvangt u hiervoor een op naam gestelde factuur op uw huisadres. U ontvangt ons verenigingsblad De Veenmol. Hiervoor worden uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) gebruikt. Uw e-mail adres wordt gebruikt voor separate algemene communicatie de HKH betreffende. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid bent van de HKH, maar niet langer dan noodzakelijk tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de HKH?
U kunt via de secretaris van de HKH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen:

Informatie en inzage
Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. De HKH vertelt u daarbij graag meer over het hoe en waarom van het verwerken van die gegevens.

Rectificatie
De HKH doet zijn best om te zorgen dat de persoonsgegevens waarover wordt beschikt juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt de HKH verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Dataportabiliteit
U kunt ons een verzoek doen om de gegevens die de HKH van u heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of de HKH als verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Vergetelheid
U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt. Het kan zijn dat die gegevens ter verwerking maximaal nog één jaar bewaard blijven.

Beperking
Heeft u het idee uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, dan kunt u die verwerking laten wijzigen en/of beperken.

Bezwaar
Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Dan zal die verwerking zo snel mogelijk worden beëindigd. Mocht een en ander het hierdoor onmogelijk maken het zakelijk verkeer tussen onze vereniging en u als lid te onderhouden, dan kan er geen sprake (meer) zijn van lidmaatschap van de HKH.

Klacht indienen bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er vanuit dat u eerst de HKH van uw klacht op de hoogte stelt en de HKH een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Vernietigen persoonsgegevens
Het vernietigen van alle persoonsgegevens van een persoon gebeurt door bijvoorbeeld de gegevens te wissen in AppleWorks en/of Excel en/of het versnipperen door een papierversnipperaar van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens worden zo niet langer bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Degene die verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging is de penningmeester en/of ledenadministrateur. NB: In de financiële administratie moeten deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.


Verlies van gegevens
Het meest voorkomende type datalek is het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Het kwijtraken of de diefstal van een gegevensdrager als een laptop of usb-stick is daarna het meest voorkomende type datalek. De HKH is verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u als betrokken persoon. Intern wordt het datalek gemeld aan de voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond de afhandeling, melding AP, enzovoorts.


Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht, worden sommige gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, excursie, etc.) en de meeste voor het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die door de HKH bij het gerechtvaardigd belang wordt gemaakt, dan kunt u de HKH via genoemde adressen weten te vinden.


Toegangsbeveiliging
Om het Content Management Systeem (CMS) veilig te houden worden er regelmatig updates uitgebracht van het CMS. Hierin worden behalve verbeteringen aan het CMS ook bekende gaten in de beveiliging gedicht zodat deze door eventuele kwaadwillenden niet meer misbruikt worden. De HKH gebruikt steeds de laatste update. De HKH verstuurt gegevens van webformulieren via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. De HKH heeft een SSL certificaat. Wanneer u iets invult op de webformulieren “aanmelden lidmaatschap” of “ wijzigen lidmaatschap” (en u dat formulier ook daadwerkelijk verstuurt) worden de gegevens die u heeft ingevuld in de website opgeslagen. Zodra het lidmaatschap of de wijziging verwerkt is door de het bestuur wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver verwijderd.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op lokale PC's en/of in de “cloud”. Bestanden worden beveiligd met een wachtwoord. Met vaste regelmaat worden back-ups gemaakt. Deze worden veilig opgeborgen. Het bestuur van de HKH heeft toegang tot de bestanden.


Website cookies
De HKH plaatst geen cookies.


Links
Op de website van de HKH zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De HKH is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaringen van de betreffende organisaties lezen.


Verwijzing in documentatie
Deze privacyverklaring is voor iedereen vindbaar. Deze privacyverklaring is zichtbaar gemaakt op de website van de HKH. Daarnaast wordt in het aanmeldingsformulier en het verenigingsorgaan De Veenmol verwezen naar het privacybeleid van de vereniging.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden bekend gemaakt op de website van de HKH en in De Veenmol.


Contact
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.